ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หน้าแรก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ลงทะเบียนเปิดใช้งานระบบ Smart School (smss) : ระบบทดสอบออนไลน์
NEW DLTV
ที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ลงทะเบียนขอใช้งาน smart school
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ลงทะเบียนแล้ว รอเปิดระบบ
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) ลงทะเบียน
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ลงทะเบียน
4 36030004 บ้านร่วมมิตร ลงทะเบียน
5 36030005 บ้านท่าแตง ลงทะเบียน
6 36030006 บ้านเดื่อ เปิดระบบแล้ว
7 36030007 บ้านสำโรงโคก ลงทะเบียน
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล เปิดระบบแล้ว
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง เปิดระบบแล้ว
10 36030010 บ้านสำโรงทุ่ง ลงทะเบียน
11 36030011 บ้านหลุบงิ้ว เปิดระบบแล้ว
12 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม ลงทะเบียน
13 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ลงทะเบียน
14 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล ลงทะเบียน
15 36030015 บ้านโนนคร้อ ลงทะเบียน
16 36030016 บ้านใหม่นาดี ลงทะเบียน
17 36030018 บ้านนา ลงทะเบียน
18 36030019 บ้านหนองลูกช้าง ลงทะเบียน
19 36030020 บ้านงิ้ว เปิดระบบแล้ว
20 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) เปิดระบบแล้ว
21 36030022 บ้านห้วยยาง ลงทะเบียนแล้ว รอเปิดระบบ
22 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ลงทะเบียน
23 36030024 บ้านดอนละนาม ลงทะเบียน
24 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ลงทะเบียน
25 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี ลงทะเบียน
26 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) เปิดระบบแล้ว
27 36030028 บ้านส้มป่อย ลงทะเบียน
28 36030029 บ้านโนนเชือก ลงทะเบียนแล้ว รอเปิดระบบ
29 36030030 บ้านหนองม่วง ลงทะเบียน
30 36030031 บ้านห้วยบง เปิดระบบแล้ว
31 36030032 บ้านห้วย ลงทะเบียน
32 36030033 บ้านหนองโดน ลงทะเบียน
33 36030034 บ้านยางเครือ ลงทะเบียน
34 36030035 บ้านร้านหญ้า ลงทะเบียน
35 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ลงทะเบียน
36 36030037 บ้านโนนฝาย ลงทะเบียน
37 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ลงทะเบียน
38 36030040 บ้านหนองลุมพุก ลงทะเบียน
39 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก เปิดระบบแล้ว
40 36030042 บ้านหนองโสน ลงทะเบียน
41 36030043 บ้านทามจาน ลงทะเบียน
42 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี เปิดระบบแล้ว
43 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น ลงทะเบียน
44 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ เปิดระบบแล้ว
45 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ลงทะเบียน
46 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม ลงทะเบียน
47 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) ลงทะเบียน
48 36030051 บ้านเกาะมะนาว ลงทะเบียน
49 36030052 จอมแก้ววิทยา ลงทะเบียนแล้ว รอเปิดระบบ
50 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร เปิดระบบแล้ว
51 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย ลงทะเบียน
52 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ลงทะเบียน
53 36030056 บ้านซับยาง เปิดระบบแล้ว
54 36030057 บ้านหนองตะครอง เปิดระบบแล้ว
55 36030058 ปากจาบวิทยา ลงทะเบียน
56 36030059 บ้านโคกสะอาด เปิดระบบแล้ว
57 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เปิดระบบแล้ว
58 36030061 บ้านโปร่งมีชัย ลงทะเบียน
59 36030062 บ้านกุดตาลาด เปิดระบบแล้ว
60 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร ลงทะเบียน
61 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เปิดระบบแล้ว
62 36030065 บ้านหนองตะไก้ ลงทะเบียน
63 36030066 ชุมชนชวนวิทยา ลงทะเบียน
64 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ ลงทะเบียน
65 36030068 หินตั้งพิทยากร ลงทะเบียน
66 36030069 บ้านห้วยทราย เปิดระบบแล้ว
67 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ลงทะเบียน
68 36030072 บ้านตาล ลงทะเบียน
69 36030073 วังกะอาม ลงทะเบียน
70 36030075 บ้านหนองอีหล่อ ลงทะเบียน
71 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) ลงทะเบียน
72 36030077 บ้านกลอยสามัคคี ลงทะเบียน
73 36030078 หนองกกสามัคคี ลงทะเบียน
74 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ลงทะเบียน
75 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) เปิดระบบแล้ว
76 36030081 บ้านหนองผักแว่น ลงทะเบียน
77 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา ลงทะเบียน
78 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง ลงทะเบียน
79 36030084 หัวสระวิทยา เปิดระบบแล้ว
80 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ ลงทะเบียน
81 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เปิดระบบแล้ว
82 36030087 บ้านหนองดง ลงทะเบียน
83 36030088 หนองประดู่วิทยา เปิดระบบแล้ว
84 36030089 บ้านโคกแสว เปิดระบบแล้ว
85 36030090 บ้านละหานค่าย ลงทะเบียน
86 36030091 บ้านตะลอมไผ่ ลงทะเบียน
87 36030092 บ้านหนองจาน ลงทะเบียน
88 36030093 บ้านโคกสะอาด เปิดระบบแล้ว
89 36030095 โป่งขุนเพชร ลงทะเบียน
90 36030096 บ้านดอนกอก ลงทะเบียน
91 36030098 บ้านวังตะเฆ่ เปิดระบบแล้ว
92 36030099 บ้านวังกะทะ ลงทะเบียน
93 36030100 บ้านหัวสะพาน ลงทะเบียน
94 36030101 บ้านวังอ้ายจีด เปิดระบบแล้ว
95 36030102 บ้านสำนักตูมกา เปิดระบบแล้ว
96 36030103 บ้านท่าโป่ง ลงทะเบียน
97 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน ลงทะเบียน
98 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม ลงทะเบียน
99 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ลงทะเบียน
100 36030107 บ้านท่าศิลา ลงทะเบียน
101 36030108 บ้านหนองตานา ลงทะเบียน
102 36030109 บ้านโสกปลาดุก ลงทะเบียน
103 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ลงทะเบียน
104 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ลงทะเบียน
105 36030112 บ้านหัวหนอง ลงทะเบียน
106 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว ลงทะเบียน
107 36030114 บ้านหนองโจด ลงทะเบียน
108 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ เปิดระบบแล้ว
109 36030116 บ้านหนองกองแก้ว ลงทะเบียน
110 36030117 บ้านห้วยยางดี ลงทะเบียน
111 36030118 บ้านห้วยไฮ ลงทะเบียน
112 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ ลงทะเบียน
113 36030120 บ้านใหม่สามัคคี ลงทะเบียน
114 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ ลงทะเบียน
115 36030122 บ้านน้ำลาด ลงทะเบียน
116 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน
117 36030124 บ้านวังตาท้าว ลงทะเบียน
118 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง ลงทะเบียน
119 36030126 บ้านหัวสะพาน เปิดระบบแล้ว
120 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย ลงทะเบียน
121 36030128 หินฝนวิทยาคม ลงทะเบียน
122 36030129 บ้านโคกสะอาด ลงทะเบียน
123 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) ลงทะเบียนแล้ว รอเปิดระบบ
124 36030131 บ้านวังอ้ายคง ลงทะเบียน
125 36030132 วังใหม่พัฒนา เปิดระบบแล้ว
126 36030133 บ้านวังตาเทพ เปิดระบบแล้ว
127 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เปิดระบบแล้ว
128 36030135 บ้านไร่พัฒนา ลงทะเบียน
129 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เปิดระบบแล้ว
130 36030137 บ้านหนองใหญ่ เปิดระบบแล้ว
131 36030138 บ้านโนนสำราญ ลงทะเบียน
132 36030139 บ้านโนนสวรรค์ ลงทะเบียน
133 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ลงทะเบียน
134 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน ลงทะเบียน
135 36030142 บ้านสะพานหิน ลงทะเบียน
136 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา เปิดระบบแล้ว
137 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เปิดระบบแล้ว
138 36030145 บ้านสะพานยาว เปิดระบบแล้ว
139 36030146 บ้านศิลาทอง ลงทะเบียน
140 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา ลงทะเบียน
141 36030148 บ้านไทรงาม เปิดระบบแล้ว
142 36030149 ซับมงคลวิทยา เปิดระบบแล้ว
143 36030150 บ้านวังมน ลงทะเบียน
144 36030151 ซับถาวรพัฒนา ลงทะเบียน
145 36030152 บ้านโคกไค ลงทะเบียน
146 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก เปิดระบบแล้ว
147 36030155 บ้านซับหมี ลงทะเบียน
148 36030157 บ้านห้วยเกตุ เปิดระบบแล้ว
149 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี ลงทะเบียน
150 36030159 อนุบาลเทพสถิต เปิดระบบแล้ว
151 36030161 บ้านดงลาน เปิดระบบแล้ว
152 36030162 บ้านช่องสำราญ ลงทะเบียน
153 36030163 บ้านซับไทร ลงทะเบียน
154 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ลงทะเบียน
155 36030165 บ้านประดู่งาม ลงทะเบียนแล้ว รอเปิดระบบ
156 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เปิดระบบแล้ว
157 36030167 บ้านหนองจะบก ลงทะเบียน
158 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม ลงทะเบียน
159 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ลงทะเบียน
160 36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี ลงทะเบียน
161 36030171 บ้านวังคมคาย เปิดระบบแล้ว
162 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ลงทะเบียนแล้ว รอเปิดระบบ
163 36030174 บ้านหนองดินดำ เปิดระบบแล้ว
164 36030175 บ้านขี้เหล็ก เปิดระบบแล้ว
165 36030176 บ้านหนองขาม ลงทะเบียน
166 36030177 บ้านหนองแขม เปิดระบบแล้ว
167 36030178 บ้านโกรกกุลา ลงทะเบียน
168 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา ลงทะเบียน
169 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ลงทะเบียน
170 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ลงทะเบียน
171 36030182 รังงามวิทยา ลงทะเบียน
172 36030183 บ้านหนองตอ เปิดระบบแล้ว
173 36030184 ดอนเปล้าศึกษา เปิดระบบแล้ว
174 36030185 บ้านโสกคร้อ ลงทะเบียน
175 36030186 บ้านหนองผักชี ลงทะเบียน
176 36030187 บ้านบะเสียว เปิดระบบแล้ว
177 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ลงทะเบียน
178 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ลงทะเบียน
179 36030191 บ้านซับเจริญสุข ลงทะเบียน
180 36030192 บ้านวังพง ลงทะเบียน
181 36030193 บ้านบุฉนวน ลงทะเบียน
182 36030194 บ้านโนนสะอาด ลงทะเบียน
183 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ลงทะเบียน
184 36030197 บ้านเขื่อนลั่น เปิดระบบแล้ว
185 36030198 บ้านหนองนกเขียน ลงทะเบียน
186 36030199 บ้านซับใหม่ ลงทะเบียน
187 36030200 บ้านวังกุง ลงทะเบียน
188 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ลงทะเบียน
189 36030202 บ้านท่ากูบ ลงทะเบียน
190 36030203 บ้านโป่งเกต ลงทะเบียน
191 36030204 บ้านวังขอนสัก เปิดระบบแล้ว
192 36030205 บ้านท่าชวน ลงทะเบียน
กลับหน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ